Používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší zážitek z nakupování. Pokud budete nadále používat tento web, předpokládáme, že jste s ním spokojeni. Více se dozvíte v našem Zjistit více. Kliknutím zde akceptujete cookies. Click here to accept cookies.

Podmínky služby

Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) FM dveře Praha s.r.o. IČ: 28393724 DIČ: CZ28393724 se sídlem: Lahovská 114, Lahovice, 159 00 Praha zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 138398 e-mail: info@fm-dvere.cz telefon: +420 228 881 767 web: www.fm-dvere.cz (dále jen „prodávající“) 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.fm-dvere.cz (dále jen „internetový obchod“). 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. II. Informace o zboží a cenách 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (www.fm-dvere.cz/cena-dopravy). Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí i v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby: prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko OBJEDNAT Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího. 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího. IV. Zákaznický účet 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace. 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek. 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. V. Platební podmínky a dodání zboží 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby: bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího 2901331551/2010, vedený u FIO Banky, bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Paypal, v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně. 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. 4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. 5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. 6. Prodávající požaduje od kupujícího předem zálohu, která je rovna plné výši kupní ceny. 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin 8. Zboží je kupujícímu dodáno: na adresu určenou kupujícím objednávce osobním odběrem v provozovně prodávajícího. 9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. 10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího vyjma případu, kdy zákazník odebere zboží osobně na prodejně (osobní odběr). Při osobním odběru je daňový doklad - faktura předán osobně. 14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. 15. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. VI. Odstoupení od smlouvy 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží. 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku. 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře. 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. 8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. VII. Práva z vadného plnění 1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat. 4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil. 5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat výměnu za nové zboží, opravu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy. 6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud má zboží podstatnou vadu, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, při větším počtu vad zboží. 7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy. 11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět. 13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno. 14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v provozovně, v níž je přijetí reklamace možné. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. 16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. 17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat. 19. Volbu způsobu reklamace má kupující. 20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 21. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího. VIII. Doručování 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. IX. Osobní údaje 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami. 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE. IX. Mimosoudní řešení sporů 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. X. Závěrečná ustanovení 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího. 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 10.7.2020 Informace o zpracování osobních údajů FM dveře Praha s.r.o., IČ: 28393724, se sídlem Lahovská 114, Lahovice, Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138398 (dále jen “my“) považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků vůči fyzickým osobám, jejichž osobní údaje zpracovává. Při zajištění ochrany osobních údajů jednáme v souladu s právními předpisy. Níže uvádíme, jaké osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům údaje zpracováváme, z jakých zdrojů je získáváme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva. Seznamte se proto, prosím, s obsahem tohoto Informačního memoranda. 1. OBECNÉ INFORMACE FM dveře Praha s.r.o. má řadu zákonných povinností týkajících se zpracování osobních údajů zákazníků, které musíme dodržovat a bez poskytnutí Vašich osobních údajů bychom Vám naše produkty a služby nemohli poskytnout. Osobní údaje zákazníků zpracováváme též nad rámec zákonných povinností, a to pro účely péče o zákazníky, abychom Vás mohli oslovovat s cílenou nabídkou produktů a služeb. K tomu potřebujeme v některých případech získat Váš souhlas. Pokud svůj souhlas v těchto případech neudělíte, mohou být námi poskytované produkty či služby omezeny či jinak upraveny v závislosti na rozsahu údajů, které budeme oprávněni zpracovávat. Není-li výslovně uvedeno jinak, týkají se veškeré zde uvedené informace též zpracování osobních údajů potenciálních zákazníků, tj. osob, se kterými jsme doposud nenavázali smluvní vztah, ale jsme s nimi již v kontaktu, nebo zákazníků bývalých. Informace zde uvedené se v přiměřeném rozsahu uplatní též na zpracování osobních údajů dalších osob, jako jsou zmocněné osoby, oprávněné osoby nebo zástupci právnických osob, ohledně kterých získáme údaje, při poskytování služeb našim zákazníkům, ačkoliv s nimi nemáme přímý smluvní vztah. 1.1. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady: 1. Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený legitimní účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje zákazníků a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů; 2. Vaše osobní údaje chráníme a zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, změně, zničení či ztrátě osobních údajů, neoprávněným přenosům, jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití; 3. dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji zákazníků, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů. 2.1. INFORMACE O SPRÁVCI Správcem Vašich osobních údajů je firma FM dveře Praha s.r.o., se sídlem Lahovská 114, Lahovice, Praha, IČ: 28393724, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138398 2.2. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ A ÚČELY ZPRACOVÁVÁNÍ Jako správce FM dveře Praha s.r.o. určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů a odpovídá za soulad zpracování osobních údajů s příslušnými platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (zejména nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o GDPR, dále jen „Nařízení“). Zpracovávat Vaše osobní údaje můžeme pouze na základě některého právního titulu zpracování stanoveného v Nařízení a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 2.3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU Jde zpravidla o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje jako podmínku toho, abychom Vám mohli poskytnout svůj produkt nebo službu, případně kdy jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje získané jiným způsobem. Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu 1. především pro následující účely dodržení našich právních povinností, zejména a) plnění povinnosti postupovat obezřetně, b) prevence podvodného jednání, kterému mohou být zákazníci či firma FM dveře vystaveni; c) plnění oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci; d) plnění povinností FM dveře vůči dohledovým a dozorovým orgánům a plnění pravidel obezřetného podnikání; e) splnění archivačních povinností; f) splnění účetních a daňových povinností; g) vedení reklamačních řízení a plnění dalších povinností FM dveře dle občanského zákoníku plynoucích z vadného plnění či práva na vrácení zboží. 2. za účelem uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi. Osobní údaje jsou potřebné mj. k tomu, aby bylo možné příslušnou smlouvu s Vámi uzavřít a závazky z ní plnit (včetně doručení zboží) bez nepřiměřených právních rizik, včetně ukončení smlouvy s Vámi; 3. z určitého důvodu oprávněného zájmu firmy FM dveře, zejména pro a. ochranu práv a právem chráněných zájmů FM dveře, oprávněných příjemců nebo jiných příslušných osob, například při dokládání skutečností, které FM dveře potřebuje doložit třetím osobám, vymáhání pohledávek nebo jiného uplatnění pohledávek, b. rozvoj a vývoj poskytovaných produktů a služeb; c. řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů. d. nabízení souvisejících produktů a služeb zákazníkům bez získání jejich souhlasu (pro účely přímého marketingu), Pokud jste spotřebitel, Vaše osobní údaje získané v souvislosti s prodejem zboží přes internet (tj. zejména v e-shopu) nejsou bez Vašeho souhlasu používány pro jiné účely než pro danou koupi a údaje nejsou předávány jiným osobám (pokud není toto předání nutné pro danou koupi). 2.4 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ S VAŠÍM SOUHLASEM Jde zpravidla o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vámi poskytnuté, nebo jinak získané, osobní údaje. Pokud souhlas neposkytnete, může to být důvodem, že firma FM dveře nebude schopna poskytnout některé produkty či služby, nebo bude nucena odůvodněným způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky poskytovaných produktů a služeb. Na základě Vašeho souhlasu zpracovává firma FM dveře Vaše osobní údaje pro následující účely: 1. péče o zákazníky (včetně potencionálních); jde o aktivity, které nepředstavují plnění smlouvy či jiný zákonný rámec zpracování osobních údajů a které zahrnují např. výzkumy trhu; 2. zasílání newsletteru a dalších obchodních sdělení; 3. vyřízení objednávky, kterou jste uskutečnili na e-shopu 2.5. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ Firma FM dveře zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje, popisné a jiné údaje a v nezbytném a oprávněném rozsahu. 2.6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Způsob, kterým firma FM dveře zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování, v systémech FM dveře a jejich zpracovatelů. Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci firmy FM dveře a v potřebném rozsahu také třetí osoby - zpracovatelé. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama firma FM dveře. 2.7. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ Vaše osobní údaje zákazníků jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům FM dveře v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji zákazníků, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů zákazníků FM dveře. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama firma FM dveře. Příjemci osobních údajů mohou být subjekty vymezené v příloze č. 2 tohoto memoranda. 2.6 V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY JE FIRMA FM DVEŘE OPRÁVNĚNA NEBO POVINNA PŘEDÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE: 1. příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí; 2. dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání pohledávek firmy FM dveře za zákazníky. 2.7. S VAŠÍM SOUHLASEM A V ROZSAHU PODLE 2.6, PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE: (a) jiným osobám za účelem šíření informací, nabízení produktů a služeb firmy FM dveře či dalších osob zákazníkům (mimo případy přímého marketingu, ke kterému firma FM dveře souhlas zákazníků nepotřebuje). Takové předávání budeme v případě udělení Vašeho souhlasu uskutečňovat plně v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v tomto Informačním memorandu, zejména v souvislosti s účely, rozsahem a dobou zpracovávání osobních údajů. Předávat budeme pouze Vaše identifikační a kontaktní údaje v rozsahu potřebném pro daného příjemce. Zákazníci, jejichž osobní údaje budou předány, mohou být vybráni na základě kritérií dohodnutých s daným příjemcem. Při takovém předávání budeme zvláště pečlivě dbát na to, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti předaných osobních údajů nebo k jejich zneužití. 2.8. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Osobní údaje zákazníků zpracovává firma FM dveře pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. V té souvislosti platí, že osobní údaje zpracovávané firmou FM dveře: 1. z důvodu plnění smlouvy jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem; 2. z důvodu plnění právní povinnosti jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušným právním předpisem 3. na základě Vašeho souhlasu jsou zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen, nebo do doby kdy byl Vámi odvolán; není-li stanoveno jinak, je souhlas udělován standardně maximálně na dobu 3 let, po nichž firma FM dveře žádá subjekty osobních údajů o opětovné udělení souhlasu. 2.9. PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste firmě FM dveře povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Připomínáme, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud v takovém případě odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným. Pokud neudělíte nebo odvoláte svůj souhlas, můžeme: 1. odpovídajícím způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky některých svých produktů či služeb, nebo 2. odmítnout poskytnout Vám své produkty či služby, pokud shledáme, že takový souhlas je k poskytnutí produktu či služby za daných podmínek nezbytný. V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obraťte se, prosím, na FM dveře buď osobně na adrese Lahovská 114, Lahovice, Praha nebo písemně na tutéž adresu, e-mailem na adresu: info@fm-dvere.cz, nebo na telefonické lince 228 881 767. 3. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ Osobní údaje zákazníků získáváme zejména: 1. od samotných zákazníků, a to např. při uzavírání smluv týkajících se produktů či služeb firmy FM dveře nebo při samotném využívání produktů či služeb zákazníky apod.; 2. od třetích osob oprávněných s osobními údaji zákazníka nakládat a předat je firma FM dveře při splnění stanovených podmínek, 3. od zájemců o produkty a služby FM dveře v rámci marketingových akcí a kampaní; 4. z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů zákazníků. 3.1 PRÁVO ŽÁDAT O PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace a potvrzení o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme a umožníme Vám přístup k těmto osobním údajům a informacím, pro jaké účely jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly zpřístupněny a plánované době zpracování, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby. Při splnění dalších předpokladů máte právo požadovat po firmě FM dveře opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a právo ohledně zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Máte dále právo, abychom Vám poskytli informaci o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od Vás a právo na to, abychom Vás informovali o případech rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů, včetně použitého postupu a významu a předpokládaných důsledcích pro Vás. 3.2 PRÁVO NA OPRAVU A DOPLNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Máte právo, abychom Vaše nepřesné nebo neúplné osobní údaje bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili. 3.3 PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Nebrání-li tomu povinnosti vyplývající pro firmu FM dveře z právních předpisů nebo nutnost uchovat osobní údaje pro účely právní ochrany firmy FM dveře, máte právo na to, aby FM dveře bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, pokud: 1. osobní údaje již firma FM dveře nepotřebuje pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 2. odvoláte souhlas, na jehož základě firma FM dveře zpracovává a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování; 3. vznesete námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování na straně firmy FM dveře nebo se jedná o zpracování formou přímého marketingu; 4. firma FM dveře zpracovává osobní údaje protiprávně; 3.4 PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ Máte právo na to, aby firma FM dveře omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud: 1. namítnete nepřesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; 2. je zpracování protiprávní, ale vy budete výmaz osobních údajů odmítat a žádat místo toho o omezení jejich použití; 3. firma FM dveře již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 4. vznesete námitku proti zpracování (pro jiný účel než přímý marketing), dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody firmy FM dveře převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. Je-li zpracování osobních údajů omezeno, bude je firma FM dveře, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat jen s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Pokud firma FM dveře na Vaši žádost omezí zpracování osobních údajů, budete předem upozorněni v případě, že bude omezení zpracování zrušeno. 3.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ 3.5.1 Pokud bude firma FM dveře zpracovávat Vaše osobní údaje automatizovaně na základě Vámi uděleného souhlasu nebo uzavřené smlouvy, budete mít právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli firmě FM dveře, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 3.5.2. Bude-li to technicky proveditelné a nebudou-li tomu bránit jiné důvody, FM dveře na Vaši žádost osobní údaje předá přímo jinému, Vámi určenému správci. 4.1. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ 4.1.1. Výslovně Vás upozorňujeme na to, že v případě, kdy firma FM dveře zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu nebo z jiného důvodu svého oprávněného zájmu, máte kdykoli právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Firma FM dveře v takovém případě nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat až do doby, kdy bychom prokázali existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které by převažovali nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, s výjimkou zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 4.1.2. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (včetně profilování), nebudeme Vaše osobní údaje nadále pro tyto účely zpracovávat. 4.1.3. Právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů Máte právo ohledně zpracování Vašich osobních údajů podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. 5. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY Firma FM dveře v rámci péče o zákazníky rozvíjí technologie tak, abyste pro využívání našich produktů a služeb mohli využívat moderní elektronické komunikační prostředky. Jde zejména o služby spojené s užíváním internetu. Zároveň si uvědomujeme zvláštní povahu poskytování našich produktů a služeb, a proto při používání těchto prostředků a aplikací dbáme na ochranu osobních údajů zákazníků. Cookies Při poskytování svých produktů a služeb využíváme také cookies, což jsou malé textové soubory, které se ukládají na počítač uživatele při prvním načtení webové stránky. Díky těmto souborům můžeme snadněji identifikovat způsob, jakým návštěvníci s obsahem našich webových stránek pracují. To nám pomáhá komunikovat vstřícněji s návštěvníky našich webových stránek, případně efektivněji zacílit náš marketing. Bližší informace o cookies najdete na našich webových stránkách. 6. PLATNOST A ÚČINNOST INFORMAČNÍHO MEMORANDA Toto Informační memorandum je platné a účinné ke dni 1.7.2020. Aktuální znění Informačního memoranda je uveřejněno na webových stránkách firmy FM dveře. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Identifikační údaje – zahrnují údaje, kterými jsou především jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, u zákazníka fyzické osoby – podnikatele také IČO a DIČ. Dalšími možnými identifikačními údaji jsou například údaj o IP adrese užívaného počítače, podpis, číslo účtu, který vedeme, datum narození a soubory specifických autentizačních údajů, na jejichž použití se dohodneme. Kontaktní údaje - kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové, faxové adresy či jiné obdobné kontaktní údaje. Údaje nezbytné k rozhodnutí o uzavření smlouvy – jedná se o údaje nutné především k posouzení rizikovosti obchodu. Mezi tyto údaje se v závislosti na typu uzavírané smlouvy řadí údaje o insolvenčním řízení, nespolehlivém plátcovství DPH. Údaje vznikající plněním závazků ze smluv - v této kategorii dochází ke zpracování osobních údajů, jakými jsou například doba trvání smlouvy, stav pohledávek firmy FM dveře za Vámi, údaje o provedených platebních transakcích. Osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním našich produktů či služeb - jedná se o osobní údaje získané při naší vzájemné interakci. Jde zejména o údaje, jež slouží k zajištění bezpečnosti komunikace, záznamy komunikace. Osobní údaje vzniklé naší činností - jde zejména o námi přidělená čísla zákazníka/produktu, data vytvořená vyhodnocením Vašeho transakčního chování anebo údajů poskytnutých z Vaší strany (například pro zjištění, zda byly naplněny podmínky pro uplatnění slevy atd.), vyhodnocení podané žádosti o produkt či službu nebo vyhodnocení potřebné pro naše rozhodnutí, zda Vám produkt anebo službu nabídneme či nikoliv. Dále může jít o sociodemografické údaje - například věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání. Příjemci osobních údajů Dle článku Informačního memoranda označeného jako Příjemci osobních údajů mohou být příjemci identifikačních, kontaktních a dalších uvedených osobních údajů zákazníků subjekty, které spadají do některé z následujících kategorií dodavatelů zboží a služeb pro firmu FM dveře: dodavatelé zboží, dodavatelé dopravních, přepravních a poštovních služeb, dodavatelé IT služeb, dodavatelé marketingových služeb, dodavatelé účetních služeb, dodavatelé právních služeb;

To Top